Принтеры airprint не обнаружены что делать
Перейти к содержимому

Принтеры airprint не обнаружены что делать

 • автор:

Підключення принтера AirPrint до мережі Wi-Fi

Принтер із підтримкою AirPrint можна підключити до мережі Wi-Fi для бездротового друку з комп’ютера Mac або пристроїв iPhone та iPad.

Це загальна інформація, яку може бути застосовано до будь-якого принтера з підтримкою AirPrint. Для отримання детальних інструкцій див. документацію до принтера або зверніться до виробника.

Якщо принтер оснащено вбудованим дисплеєм

На принтерах із сенсорним екраном або іншим вбудованим дисплеєм (панеллю керування) зазвичай потрібно використовувати цей дисплей для вибору або введення імені й пароля мережі Wi-Fi. Докладнішу інформацію див. у документації до принтера.

Якщо принтер можна підключити до комп’ютера Mac через USB

 1. Підключіть принтер до комп’ютера Mac, використовуючи відповідний кабель USB.
 2. Інсталюйте програмне забезпечення Mac, яке постачається з принтером, і переконайтеся, що в ньому є помічник із налаштування принтера.
 3. За допомогою помічника з налаштування принтера підключіть принтер до мережі Wi-Fi. Докладнішу інформацію див. у документації до принтера.
 4. Від’єднайте USB-кабель від принтера й комп’ютера Mac. Принтер має залишатися підключеним до мережі Wi-Fi.

Якщо принтер використовує захищене налаштування Wi-Fi (WPS)

Якщо маршрутизатор Wi-Fi вироблено іншою компанією, а не Apple, інструкції з додавання принтера WPS див. у документації до принтера.

Якщо використовуваний маршрутизатор Wi-Fi є базовою станцією AirPort:

 1. Відкрийте утиліту AirPort, яка розташована в папці «Утиліти» всередині папки «Програми».
 2. Виберіть свою базову станцію в утиліті AirPort і введіть пароль, якщо з’явиться відповідний запит.
 3. У рядку меню виберіть «Базова станція» > «Додати принтер WPS».
 4. Виберіть «Перша спроба» або «PIN-код» як дозволений тип підключення WPS. Потім клацніть «Продовжити».
  • Якщо вибрано варіант «Перша спроба», натисніть кнопку WPS на принтері. Коли MAC-адреса принтера з’явиться в утиліті AirPort, натисніть кнопку «Готово».
  • Якщо вибрано варіант «PIN-код», уведіть PIN-код принтера, який має бути вказаний у документації до принтера. Потім клацніть «Продовжити». Коли MAC-адреса принтера з’явиться в утиліті AirPort, натисніть кнопку «Готово».
 5. Закрийте утиліту AirPort.

Якщо принтер може створити спеціальну мережу Wi-Fi

У певних випадках може бути можливо налаштувати друк через Wi-Fi за допомогою власної спеціальної мережі Wi-Fi.

 1. Інсталюйте програмне забезпечення Mac, яке постачається з принтером, і переконайтеся, що в ньому є помічник із налаштування принтера.
 2. Переконайтеся, що спеціальна мережа Wi-Fi принтера ввімкнена. Докладнішу інформацію див. у документації до принтера.
 3. У меню Wi-Fi на смузі меню виберіть спеціальну мережу Wi-Fi принтера. Поки комп’ютер Mac перебуває в мережі принтера, він не зможе підключитися до інтернету чи інших служб у звичайній мережі Wi-Fi.
 4. За допомогою помічника з налаштування принтера підключіть принтер до мережі Wi-Fi. Докладнішу інформацію див. у документації до принтера. Перед підключенням до мережі принтер може перезапуститися.
 5. Поверніться в меню Wi-Fi на комп’ютері Mac і перемкніться назад на мережу Wi-Fi.

Додаткова інформація

Коли принтер підключиться до мережі Wi-Fi, можна розпочати друк:

 • Як друкувати з пристрою iPhone або iPad
 • Як друкувати з комп’ютера Mac

Інформація про продукти, вироблені не компанією Apple, або про незалежні веб-сайти, які не контролюються та не тестуються компанією Apple, не носить рекомендаційного характеру та не рекламується компанією. Компанія Apple не несе жодної відповідальності за вибір, функціональність і використання веб-сайтів або продукції сторонніх виробників. Компанія Apple також не несе відповідальність за точність або достовірність даних, розміщених на веб-сайтах сторонніх виробників. Зверніться до відповідного постачальника за додатковою інформацією.

Подключение принтера AirPrint к сети Wi-Fi

Вы можете подключить принтер с поддержкой AirPrint к сети Wi-Fi для беспроводной печати с компьютера Mac, устройства iPhone или iPad.

Здесь приводятся общие сведения, не относящиеся к какой-либо конкретной модели принтера с поддержкой AirPrint. Более подробное описание процедуры обратитесь к документации принтера или к его производителю.

Если принтер оснащен встроенным дисплеем

На принтерах с сенсорным экраном или другим типом встроенного дисплея (панели управления) имя и пароль сети Wi-Fi обычно следует вводить на этом дисплее. Подробнее см. в документации принтера.

Если можно подключить принтер к компьютеру Mac через порт USB

 1. Подключите принтер к компьютеру Mac с помощью соответствующего кабеля USB.
 2. Установите ПО для Mac из комплекта принтера и убедитесь, что в него включена утилита «Помощник настройки принтера».
 3. С помощью помощника настройки принтера установите соединение между ним и сетью Wi-Fi. Подробнее см. в документации принтера.
 4. Отсоедините кабель USB от принтера и компьютера Mac. Принтер должен остаться подключенным к сети Wi-Fi.

Если в принтере используется защищенная настройка по сети Wi-Fi (WPS)

Если производителем вашего маршрутизатора Wi-Fi является не Apple, то см. подробные инструкции по добавлению принтера WPS в документации маршрутизатора.

Если в качестве маршрутизатора Wi-Fi используется базовая станция AirPort:

 1. Откройте приложение «Утилита AirPort» в подпапке «Утилиты» папки «Программы».
 2. Выберите свою базовую станцию в Утилите AirPort, затем введите пароль базовой станции, если последует запрос.
 3. В строке меню выберите «Базовая станция» > «Добавить принтер WPS».
 4. В качестве типа разрешенного подключения по сети WPS выберите «Первая попытка» или «PIN». Затем нажмите кнопку «Продолжить».
  • При выборе варианта «Первая попытка» нажмите кнопку WPS на принтере. Когда в утилите AirPort отобразится MAC-адрес, нажмите «Готово».
  • Если был выбран вариант «PIN», то введите PIN-код принтера, указанный в его документации. Затем нажмите кнопку «Продолжить». Когда в утилите AirPort отобразится MAC-адрес, нажмите «Готово».
 5. Выйдите из утилиты AirPort.

Если принтер может создавать временную сеть Wi-Fi

Для настройки печати по сети Wi-Fi можно воспользоваться собственной временной сетью Wi-Fi принтера.

 1. Установите ПО для Mac из комплекта принтера и убедитесь, что в него включена утилита «Помощник настройки принтера».
 2. Убедитесь, что включена временная сеть Wi-Fi принтера. Подробнее см. в документации принтера.
 3. В строке меню откройте меню Wi-Fi и выберите имя временной сети Wi-Fi принтера. Пока компьютер Mac подключен к сети принтера, он не сможет устанавливать подключение к Интернету или другим сервисам вашей обычной сети Wi-Fi.
 4. С помощью помощника настройки принтера установите соединение между ним и сетью Wi-Fi. Подробнее см. в документации принтера. Перед подключением к сети принтер может перезагрузиться.
 5. Вернитесь в меню Wi-Fi на компьютере Mac и снова подключитесь к своей сети Wi-Fi.

Дополнительная информация

После подключения принтера к вашей сети Wi-Fi можно начинать печать:

 • Печать с устройства iPhone или iPad
 • Печать с компьютера Mac

Информация о продуктах, произведенных не компанией Apple, или о независимых веб-сайтах, неподконтрольных и не тестируемых компанией Apple, не носит рекомендательного или одобрительного характера. Компания Apple не несет никакой ответственности за выбор, функциональность и использование веб-сайтов или продукции сторонних производителей. Компания Apple также не несет ответственности за точность или достоверность данных, размещенных на веб-сайтах сторонних производителей. Обратитесь к поставщику за дополнительной информацией.

Что делать, если не работает печать на принтере с iPad?

Практически на всех современных моделях принтеров и МФУ есть такая технология, как AirPrint. Это функция беспроводной печати для девайсов производства Apple. Её не нужно загружать — она предустановлена во всех устройствах Apple и печать на iPad должна быть такой же простой, как нажатие кнопки «Поделиться»: выбираете « Печать» и затем выбираете принтер. IPad передает задание на принтер, тот печатает — вроде всё просто и понятно.

Но не всегда этот процесс проходит так гладко. Если печать не начинается или iPad вообще не может найти принтер, попробуйте выполнить несколько основных действий по устранению неполадок, которые помогут решить наиболее распространенные проблемы.

ipad не видит принтер

Если принтер не отображается в списке на iPad

Самая распространенная проблема — iPad не находит или не распознает ваш принтер. Основная причина этой проблемы в том, что iPad и принтер не взаимодействуют друг с другом, так как некоторые принтеры, особенно ранние модели с AirPrint, немного привередливы и время от времени требуют особого обращения.

Попробуйте выполнить следующие действия по устранению неполадок в следующем порядке:

айпад не видит принтер

 1. Убедитесь, что ваш принтер включен. Некоторые принтеры автоматически отключаются, поэтому сначала проверьте состояние принтера.
 2. Убедитесь, что вы подключены к правильной сети Wi-Fi. AirPrint работает через Wi-Fi, поэтому, если вы подключены к Интернету через 4G, вы не сможете печатать на сетевом принтере. Вам не только нужно подключаться через Wi-Fi, но это должна быть та же самая сеть Wi-Fi, что и у вашего принтера. В большинстве домов есть только одна сеть Wi-Fi, но некоторые маршрутизаторы осуществляют вещание в сети 2,4 ГГц и сети 5 ГГц. Вам необходимо убедиться, что и iPad и принтер находятся в одной сети с одинаковой частотой для правильной работы AirPrint.
 3. Обновите соединение Wi-Fi. Эта процедура заставит iPad снова искать принтер. Чтобы обновить Wi-Fi, откройте настройки iPad , коснитесь Wi-Fi в левом списке и коснитесь зеленого переключателя, чтобы выключить Wi-Fi. Оставьте его выключенным на несколько секунд, а затем снова включите. После того, как iPad снова подключится к сети, попробуйте распечатать еще раз.
 4. Перезагрузите iPad. Удивительно, сколько случайных проблем решит простая перезагрузка девайса.
 5. Перезагрузите принтер. Проблема может быть не в iPad, а в принтере. Подождите, пока принтер повторно подключится к сети Wi-Fi, прежде чем снова его протестировать. Большинство принтеров AirPrint имеют индикатор Wi-Fi или значок на дисплее, показывающий, что он подключен правильно.
 6. Убедитесь, что это принтер AirPrint. Некоторые старые принтеры используют специальное приложение для печати с iPad, поэтому обратитесь к руководству пользователя. На сайте Apple есть постоянно обновляемый список принтеров с AirPrint.

Если принтер есть в списке

Если вы видите принтер на iPad и можете отправить задания на печать, вероятно, проблема не в iPad. В принципе, IPad должен обнаруживать стандартные проблемы, такие как: в принтере закончилась бумага или чернила, но эта возможность зависит от принтера.

 1. Проверьте уровни чернил и бумаги. Обычно принтер должен отображать сообщение об ошибке, если у него возникли проблемы с заданием на печать, например, закончилась бумага или чернила или произошло замятие бумаги.
 2. Перезагрузите принтер. На стороне принтера могло произойти множество ошибок, и простая перезагрузка может решить эти проблемы. Выключите принтер и оставьте его выключенным на несколько секунд, прежде чем снова включить. После перезагрузки попробуйте снова распечатать.
 3. Запустите диагностику принтера. Эта процедура проверяет уровень чернил, замятие бумаги и другие распространенные проблемы.
 4. Перезагрузите iPad. Проблема не должна быть в iPad, если на нем отображается принтер, но все равно перезагрузите его.
 5. Перезагрузите роутер. Проблема может быть вовсе не в принтере. Если вы проверили все на принтере, возможно, проблема связана с маршрутизатором. Выключите маршрутизатор на несколько секунд и снова загрузите его, чтобы посмотреть, устранит ли это сбой.

Poccия

 • Домашняя страница
 • Poccия

Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок

Главная страница DCP-L8410CDW
Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок
Руководства
Расходные материалы и дополнительные компоненты
Поддерживаемые операционные системы
Технические характеристики

Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок

DCP-L8410CDW

Дата: 02.04.2024 Номер: faq00002866_002

При нажатии на значок печати на мобильном устройстве (iPhone, iPod touch, iPad ) появляется сообщение об ошибке «No AirPrint Printers Found» (Принтеры AirPrint не найдены).

Это сообщение об ошибке появляется, если мобильное устройство не может обнаружить устройство Brother. Для устранения этой проблемы выполните следующие действия.

 1. Проверьте настройки мобильного устройства Apple.
 2. Убедитесь, что устройство Brother подключено к сети.
 3. Проверьте настройки и подключение беспроводной точки доступа (или маршрутизатора).
 4. Если шаги с 1 по 3 были выполнены, но проблема не устранилась.

1. Проверьте настройки мобильного устройства Apple.

 • Выключен ли режим полета?
  Если режим полета включен, в строке состояния в верхней части экрана отображается значок полета , и сигналы беспроводного соединения (например, Wi-Fi) не передаются с мобильного устройства Apple. Поэтому отключите режим полета.
 • Включена ли функция Wi-Fi ?
  Технологию AirPrint невозможно использоваться в сотовой сети передачи данных (4G/3G/E/LTE). Мобильное устройство Apple должно быть подключено к беспроводной сети. Поэтому включите Wi-Fi.

2. Убедитесь, что устройство Brother подключено к сети.

 • Выключите устройство Brother. Подождите несколько секунд, а затем снова включите его.
  Подождите не менее трех минут, пока устройство не подключится к сети.
 • Настроено ли устройство Brother для работы в сети?
  Если устройство напрямую подключено к компьютеру с помощью кабеля USB, необходимо подключить его к проводной или беспроводной сети.
 • Подключено ли устройство Brother к той же сети, к которой подключено мобильное устройство Apple?
  Если устройство Brother подключено к сети Wi-Fi (SSID), убедитесь, что мобильное устройство Apple подключено к той же сети Wi-Fi (SSID).

Для проверки подключения к одной и той же сети Wi-Fi (SSID) выполните следующие действия.

Проверьте сеть устройства Brother
 1. Распечатайте отчет о конфигурации сети.
  > Инструкции по печати отчета о конфигурации сети см. здесь

В отчете о конфигурации сети указаны текущие настройки сети, включая параметры сетевого сервера печати.

Проверьте сетевое подключение мобильного устройства Apple
 1. Нажмите на значок настроек и убедитесь, что сеть Wi-Fi включена.
 2. Нажмите на Wi-Fi и убедитесь, что сеть с идентификатором SSID та же, к которой подключено устройство Brother. В противном случае выберите сеть, к которой подключено устройство Brother.

3. Проверьте настройки и подключение беспроводной точки доступа или маршрутизатора.

 • Между мобильным устройством Apple и устройством Brother находятся несколько беспроводных точек доступа или маршрутизаторов?
  Если мобильное устройство Apple и устройство Brother подключены к разным точкам беспроводного доступа или маршрутизаторам, мобильное устройство Apple может не найти устройство Brother в зависимости от конфигурации беспроводной точки доступа или маршрутизатора.

 • (A) Интернет
 • (B) Маршрутизатор
 • (C) Беспроводная точка доступа или маршрутизатор (функция маршрутизации включена)

Если беспроводная точка доступа или маршрутизатор подключен к другому маршрутизатору, измените подключение в соответствии с примерами ниже.

Заново подключите (по проводной или беспроводной сети) устройство Brother к той же точке доступа или маршрутизатору, к которому подключено мобильное устройство Apple.

 • (A) Интернет
 • (B) Маршрутизатор
 • (C) Беспроводная точка доступа или маршрутизатор (функция маршрутизации включена)

Выключите функцию маршрутизации точки доступа или маршрутизатора (например, DHCP), к которому подключено мобильное устройство.
Подробнее о выключении функции маршрутизации см. в руководстве пользователя точки доступа или маршрутизатора.

 • (A) Интернет
 • (B) Маршрутизатор
 • (C) Беспроводная точка доступа или маршрутизатор (функция маршрутизации выключена)

Если запущена функция блокировки обмена данными между подключенными устройствами, например, фильтрация MAC-адресов и фильтр конфиденциальности (Privacy Separator), мобильное устройство Apple не сможет найти устройство Brother. Если такая функция включена, временно отключите ее.

Маршрутизатор может быть настроен на блокировку связи Bonjour. См. документацию к маршрутизатору и проверьте его настройки.

Если вы не знаете, поддерживает ли маршрутизатор связь Bonjour, или как изменить настройки, обратитесь к производителю маршрутизатора.

Bonjour — это способ обнаружения принтеров в сети.

4. Если шаги с 1 по 3 были выполнены, но проблема не устранилась.

Если у вас есть ПК, подключите его к сети и убедитесь, что устройство Brother может печатать.

Если компьютер подключен к той же сети, что устройство Brother и устройство Apple, проверьте подключение, выполнив печать на устройстве Brother с компьютера. Если печать с компьютера не выполняется, то для устранения этой проблемы см. инструкции ниже.

(Для проводных сетей)

(Для беспроводных сетей)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *